MENU
Aula_close Layer 1

Princip vedr. klassekasser

 

Princip for klassekasser

Skolebestyrelsen har besluttet, at skolens klasser kan fortsætte praksis med at etablere klassekasser, såfremt klassens forældre er enige om det.

Bestyrelsen ønsker at pointere, at de forskellige forhold, der kendetegner klasserne, afspejles i reglerne for etablering af klassekasser.

Beslutning om etablering af en klassekasse tages på et forældremøde, hvor følgende forhold drøftes og besluttes:

 

Ansvarlige:

Klassekassen bestyres af 2 forældre, der fører detaljeret regnskab over indtægter og udgifter. Regnskabet fremlægges én gang årligt på et forældremøde.

Hverken klasselæreren eller andre medarbejdere kan varetage dette arbejde.

 

 

Klassekassen:

Forældreindbetaling:

Ønsker forældrene at etablere en klassekasse, kan hvert barns forældre vælge, om de vil være med og hvilket beløb, de ønsker at indbetale. Beslutter man sig – i fællesskab - for et fast beløb for alle, skal man vedtage

 • Størrelsen på det årlige bidrag, der maksimalt kan udgøre 200 Kr.

 

 • Indbetalingstermin(er): Helårlig eller halvårlig

 

 • Indbetalingsmåde.

(Giro, bankoverførsel – eller personlig indbetaling til kassebestyrerne – eksempelvis på forældremøder. Alternativt kan læreren modtage indbetalinger fra forældre ved skole/hjem samtaler. Indbetalingerne afleveres i kuvert, der uåbnet overdrages til kassebestyrerne.

       Lærerne har således ikke ansvar for forældreindbetalte midler.

 • Hvorledes klassens midler skal opbevares. (Kontant, telefon eller bank – se nedenfor)

 

Anvendelse af klassekassens midler:

Klassekassen kan eksempelvis bruges til:

 • Sociale arrangementer for børn, forældre og evt. lærere.

 

 • Indkøb af spil og legeredskaber samt udsmykning i klasselokalet.

 

 • Tilskud til ekskursioner, hytteture og lejrskole.

 

Beslutning om anvendelse af midler tages af forældrene – evt. baseret på ønsker fra klassen og dens lærere.

 

Klassekassens indtægter:

Klassekassens midler kan stamme fra:

 • Forældreindbetalinger (se ovenfor).

 

 • Overskud fra arrangementer i klassen.

 

 • Overskud fra salg af fødevarer til skolens øvrige elever, gennem et af ledelsen godkendt projekt, der indgår i undervisningen eller i frikvarterne.

 

 • Fælles klassearbejder, der foregår uden for normal undervisningstid, f. eks. avisindsamling, loppemarked, distribution eller salg af elevfremstillede varer. Det er en betingelse for ledelsens godkendelse af projektet, at forældrene ikke er tvungne til at aftage produkterne.

 

Overskud:

Indbetalte/optjente midler, der ikke anvendes i det skoleår, de er tilvejebragt, kan overføres til efterfølgende skoleår – evt. med henblik på tilskud til et større arrangement senere i skoleforløbet.

 

Opbevaring af klassens økonomiske midler.

Forældregruppen beslutter, om kassens midler skal opbevares i en kontantkasse – eller der skal etableres en ”bankbog med flere ejere”.

Såfremt der er tale om midler, der overføres fra et skoleår til det næste, bør der etableres en bankbog.

 

Andel i midler:

 

 • De til enhver tid værende elever i klassen, har lige andel i klassekassens midler i forbindelse med afholdelse af arrangementer eller tilskud til ture.

 

 • Indskud refunderes ikke.

 

 • Nye elever indgår på lige fod med gamle elever – uanset deres forskel i evt. indbetaling/optjening.

 

 • Elever, der fraflytter klassen, mister deres andel af klassens midler.

 

Opløsning af klassekassen:

Senest ved udgangen af 9. klasse nedlægges klassekassen. Evt. indestående kan efter forældrenes valg, bruges til et fælles afslutningsarrangement for klassens elever eller deles ligeligt mellem eleverne.

Endeligt regnskab udleveres til klassens forældre ved opløsning af kassen.

 

Revideret og vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25. maj 2016